Đăng Nhập
Để có thể xem thời gian, ta mở hộp thoại Taskbar / Properties và chọn lệnh nào?
A. Always on top
B. Auto hide
C. Smail icon
D. Show clock
Trong Windows, để sắp xếp vị trí của các biểu tượng trên desktop, ta chọn lệnh nào?
A. Properties
B. Arrange Icon
C. Active Desktop
D. Refresh
Trong Windows, các tập tin có thể thi hành có phần mở rộng là:
A. *.exe
B. *.bak
C. *.avi
D. *.doc
Trong Windows, để thoát tạm thời về DOS, ta dùng chương trình gì?
A. Wordpad
B. Paint
C. MS Dos Prompt
D. Calculator
Trong Windows, các tập tin có phần mở rộng là *.BMP, *.WMF là gì?
A. Tập tin âm thanh
B. Tập tin văn bản
C. Tập tin hình ảnh
D. Tập tin bảng tính

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: