Đăng Nhập
Điệu nhảy Hula là vũ điệu truyền thống của vùng đất nào?
A. Cuba
B. Hawai
C. Indonesia
D. Philippines
Đâu là tên một bộ phim truyền hình do Việt Nam sản xuất?
A. Một phía chân trời
B. Hai phía chân trời
C. Ba phía chân trời
D. Bốn phía chân trời
Từ nào sau đây là một đơn vị đo khối lượng?
A. Én
B. Sẻ
C. Nhạn
D. Yến
"Vớ" là cách gọi khác của cái gì?
A. Mủ
B. Áo khoác
C. Tất
D. Váy
Đâu là tên một loại chim?
A. Bồ đề
B. Bồ thóc
C. Bồ cào
D. Bồ nông

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: