Đăng Nhập
Ngày 24/10 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Somalia
B. Senegal
C. Zambia
D. Zimbabwe
Thành ngữ có câu: "Anh em như thể ..." hãy điền vào từ còn thiếu?
A. Chân tay
B. Tay chân
C. Mồ côi
D. Họ hàng
Thành ngữ có câu "Ai làm, ... chịu".Từ trong dấu ... là gì?
A. Ai
B. Tôi
C. Nấy
D. Phải
Thành ngữ thường nói: "Ao sâu tốt ...". Hãy điền vào từ còn thiếu?
A. Nước
B. Lá
C. Cá
D. Bể
Thành ngữ thường dạy: "Ăn chắc mặc ...". Từ trong dấu ... là gì?
A. Đẹp
B. Sang
C. Bẩn
D. Bền

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: