Đăng Nhập
Theo thần thoại Hy Lạp nào chỉ ở trên đỉnh Olimpus 6 tháng mỗi năm?
A. Dionysus
B. Persephone
C. Hestia
D. Helios
Nữ hoàng của âm phủ, chỉ ở Olympus 6 tháng mỗi năm
Tên của vị thần nào có nghĩa là "kẻ phá hoại" và có tên khác có nghĩa là "đồng trinh"?
A. Persephone
B. Helios
C. Hades
D. Demeter
Persephone là bà hoàng Âm phủ, là nữ thần trong Thần thoại Hy Lạp. Persephone là con gái của thần Zeus và nữ thần nông nghiệp Demeter và là vợ của thần Hades
Trong thần thoại La Mã vị thần nào tương đương với vị thần Zeus (vua các vị thần)?
A. Neptunus
B. Diana
C. Jupiter
D. Venus
Chênh lệch giữa khoản thu được do bán sản phẩm, dịch vụ với chi phí sản xuất ra sản phẩm dịch vụ đó gọi là gì?
A. Lợi tức
B. Lãi ròng
C. Lợi nhuận
D. Cổ tức
Cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp của một công ty cổ phần gọi là gì?
A. Cổ phần
B. Cổ tức
C. Cổ phiếu
D. Cổ đông

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: