Đăng Nhập
Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Thu Phân" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?
A. 30 độ
B. 90 độ
C. 180 độ
D. 240 độ
Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Đại Hàn" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?
A. 0 độ
B. 120 độ
C. 240 độ
D. 300 độ
Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Đông Chí" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?
A. 120 độ
B. 150 độ
C. 210 độ
D. 270 độ
Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Lập Đông" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?
A. 225 độ
B. 240 độ
C. 255 độ
D. 300 độ
Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Lập Hạ" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?
A. 30 độ
B. 45 độ
C. 60 độ
D. 90 độ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: