logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Thu Phân" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?

A. 30 độ

B. 90 độ

C. 180 độ

D. 240 độ

2. Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Đại Hàn" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?

A. 0 độ

B. 120 độ

C. 240 độ

D. 300 độ

3. Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Đông Chí" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?

A. 120 độ

B. 150 độ

C. 210 độ

D. 270 độ

4. Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Lập Đông" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?

A. 225 độ

B. 240 độ

C. 255 độ

D. 300 độ

5. Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Lập Hạ" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?

A. 30 độ

B. 45 độ

C. 60 độ

D. 90 độ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: