Đăng Nhập
Câu nào có nghĩa trái ngược với các câu con lại?
A. Ăn mật trả gừng
B. Ăn vả trả sung
C. Ăn thúng trả đấu
D. Ăn cám trả vàng
Câu nào khác các câu còn lại?
A. Ruông sâu trâu nái
B. Ao liền ruộng cả
C. Vườn trên ao dưới
D. Ba chân bốn cẳng
Câu nào có nghĩa là người có tài bắn thiện xạ?
A. Bách niên giai lão
B. Bách bộ xuyên dương
C. Bách nhân bách khẩu
D. Bách gia chư tử
BÁCH BỘ XUYÊN DƯƠNG - BÁCH PHÁT BÁCH TRÚNG
Câu nào có nghĩa là dùng tài ăn nói để kiếm ăn?
A. Bán lợi mua danh
B. Bán phấn buôn hoa
C. Bán sấp bán ngữa
D. Bán miệng nuôi thân
Câu nào có nghĩa là kẻ làm nghề mại dâm?
A. Bán mồm nuôi miệng
B. Bán lợi mua danh
C. Bán phấn buôn hương
D. Bán sống bán chết

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: