Đăng Nhập
Đất pôtdôn xuất hiện dưới kiểu thảm thực vật nào?
A. Rừng lá kim
B. Đài nguyên
C. Rứng lá rộng
D. Rừng hổn hợp
Nhân tố quyết định đến sự phân bố dân cư trên thế giới chính là gì?
A. Điều kiện tự nhiên
B. Lịch sử khai phá
C. Chuyển cư
D. Trình độ KT - XH
Châu lục có tỉ lệ dân số lớn nhất trong dân số thế giới là châu lục nào?
A. Châu Á
B. Châu Mỹ La Tinh
C. Châu Âu
D. Châu Phi
Mật độ dân số cao nhất thuộc về châu lục nào?
A. Châu Âu
B. Châu Á
C. Châu Phi
D. Châu Mỹ Latinh
Trong bàn cờ vua, mỗi bên có bao nhiêu quân Tượng?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: