Đăng Nhập
Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ sau? "Một con ... bằng ba con đẻ".
A. Chết
B. Nuôi
C. Sa
D. Người
Câu này muốn nói trẻ con chết non.
Dụng cụ nào không có trong trò chơi "On tù tì"?
A. Búa
B. Dao
C. Kéo
D. Bao
Đâu là một chức quan địa phương thời Pháp thuộc?
A. Lý tính
B. Lý hóa
C. Lý trưởng
D. Lý tưởng
Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ "Chết trẻ còn hơn lấy ..."?
A. Vợ
B. Chồng
C. Lẽ
D. Vàng
Nói người vợ thứ hai đối với người vợ cả trong xã hội cũ.
Đâu là một loại cây họ nhà tre nứa?
A. Le
B. Lẽ
C. Lê
D. Lè
Cây nhỏ mọc ở rừng thưa, thân cứng, có dáng giống trúc.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: