Đăng Nhập
Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ "Con rô cũng tiếc, con riếc cũng ..."?
A. Thèm
B. Ưng
C. Muốn
D. Cần
Phần trên của thân cây lúa đã gặt và đập hết hạt gọi là gì?
A. Rạ
B. Rơm
C. Rể
D. Bông
Thuốc đông y ở dạng những viên tròn, nhỏ gọi là gì
A. Thuốc tê
B. Thuốc tàu
C. Thuốc tễ
D. Thuốc tiêm
Từ nào khác các từ còn lại?
A. Bết
B. Tệ
C. Tồi
D. Tốt
Đơn vị cơ sở cấu tạo nên cơ thể sinh vật gọi là gì?
A. Tế bào
B. Coaxecva
C. Nhân
D. Nguyên sinh chất

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: