Đăng Nhập
Xe nào sau đây có một bánh?
A. Xe bò
B. Xe ngựa
C. Xe lăn
D. Xe rùa
Đâu là một dụng cụ vận chuyển bằng tay thô sơ trong các công trường xây dựng?
A. Xe ba ba
B. Xe càng cua
C. Xe rùa
D. Xe thuồng luồng
Xe "cút kít" là tên gọi khác của xe gì?
A. Xe bò
B. Xe lôi
C. Xe ba gác
D. Xe rùa
Đâu là một phương tiện vận tải?
A. Xe ba ba
B. Xe ba gác
C. Xe bốn gác
D. Xe ba càng
Xích lô được thành phố nào cấp phép hoạt động đầu tiên?
A. Hà Nội
B. Hong Kong
C. Thượng Hải
D. Phnompenh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: