logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Kẹo "sìu châu" là đặc sản ở vùng nào?

A. Nam Định

B. Thái Bình

C. Ninh Bình

D. Thanh Hóa

2. Tây Nguyên của Việt Nam gồm có bao nhiêu tỉnh?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

TÂY NGUYÊN GỒM 5 TỈNH LÀ: KON TUM, GIA LAI, ĐĂK LĂK, ĐĂK NÔNG, LÂM ĐỒNG

3. Theo quan niêm của đạo Hinđu thần "Siva" là vị thần nào?

A. Thần Hủy Diệt

B. Thần Sáng Tạo

C. Thần Bảo Tồn

D. Thần Cảm Luận

Trong đạo Hinđu, Ba Ngôi gồm có các vị thần Brahma (Brahmã – thần sáng tạo), Visnu (Vishnu – thần bảo tồn) và Siva (Shiva – thần huỷ diệt).

4. Nhân vật thường gặp trong các truyện cổ tích hay làm điều thiện để cứu giúp người?

A. Ông Hoàng

B. Ông Cuội

C. Ông Bụt

D. Ông Công

5. Vật do thầy cúng, thầy phù thuỷ làm ra, người ta cho rằng, nó có khả năng trừ ma, quỷ gây hại, tránh bệnh tật, là vật gì?

A. Bụt

B. Bùa

C. Keo

D. Nhan

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: