Đăng Nhập
Kẹo "sìu châu" là đặc sản ở vùng nào?
A. Nam Định
B. Thái Bình
C. Ninh Bình
D. Thanh Hóa
Tây Nguyên của Việt Nam gồm có bao nhiêu tỉnh?
A. 5
B. 4
C. 3
D. 6
TÂY NGUYÊN GỒM 5 TỈNH LÀ: KON TUM, GIA LAI, ĐĂK LĂK, ĐĂK NÔNG, LÂM ĐỒNG
Theo quan niêm của đạo Hinđu thần "Siva" là vị thần nào?
A. Thần Hủy Diệt
B. Thần Sáng Tạo
C. Thần Bảo Tồn
D. Thần Cảm Luận
Trong đạo Hinđu, Ba Ngôi gồm có các vị thần Brahma (Brahmã – thần sáng tạo), Visnu (Vishnu – thần bảo tồn) và Siva (Shiva – thần huỷ diệt).
Nhân vật thường gặp trong các truyện cổ tích hay làm điều thiện để cứu giúp người?
A. Ông Hoàng
B. Ông Cuội
C. Ông Bụt
D. Ông Công
Vật do thầy cúng, thầy phù thuỷ làm ra, người ta cho rằng, nó có khả năng trừ ma, quỷ gây hại, tránh bệnh tật, là vật gì?
A. Bụt
B. Bùa
C. Keo
D. Nhan

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: