Đăng Nhập
Mì Spaghetti là mỳ của nước nào?
A. Pháp
B. Nhật
C. Hàn Quốc
D. Italia
Vovina là gì?
A. Món ăn
B. Môn võ
C. Một loại bệnh
D. Một loại hoa
Theo truyền thuyết phật Thích Ca Mầu Ni Ngồi thuyền ở gốc cây gì?
A. Đa
B. Bồ Đề
C. Si
D. Sồi
"Ba Khía" là đặc sản của vùng nào sau đây?
A. Cà Mau
B. Bình Định
C. Phú Yên
D. Huế
Vị khai quốc công thần nào của nhà Đinh được giao cai quản và tu sửa thành Đại La
A. Lưu Cơ
B. Trịnh Tú
C. Nguyễn Bặc
D. Đinh Điền

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: