Đăng Nhập




Tam giác có tổng hai góc ở đáy bằng 90 độ gọi là tam giác gì?
A. Tam giác thường
B. Tam giác vuông
C. Tam giác đều
D. Tam giác tù
Tam giác có ba góc bằng nhau gọi là gì?
A. Tam giác vuông
B. Tam giác cân
C. Tam giác thường
D. Tam giác đều
Tam giác có 1 góc bằng 90 độ gọi là gì?
A. Tam giác cân
B. Tam giác đều
C. Tam giác thường
D. Tam giác vuông
Phát biểu: 'Trong tam giác, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương của 2 cạnh góc vuông' là của ai?
A. Nobel
B. Amstron
C. Pytagor
D. Issac Newton
Lỗ thủng tần Ozon lần đầu tiên được tìm thấy tại đâu?
A. Mỹ
B. Nam cực
C. Bắc cực
D. Anh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: