Đăng Nhập
Chỉ số phát triển của con người là gì?
A. IDH
B. HDI
C. DIH
D. DHI
Á vận hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?
A. 1948
B. 1950
C. 1951
D. 1954
Trận đánh Xích Bích nổi tiếng diễn ra thời đại nào của Trung Quốc?
A. Thời Chiến Quốc
B. Thời Xuân Thu
C. Thời Tam Quốc
D. Thời Nam Bắc Triều
Đạo quân nào được xem là mạnh nhất trong quân đội của Mông Cổ thời phong kiến?
A. Bộ binh
B. Thủy binh
C. Tượng binh
D. Kỵ binh
Vị vua nào là người đầu tiên thống nhất đất nước Trung Hoa?
A. Càn Long
B. Dạng Tuế
C. Tần Thủy Hoàng
D. Trụ Vương

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: