Đăng Nhập
Đèo nào sau đây không nằm trên quốc lộ 1A?
A. Đèo Lao Bảo
B. Đèo Ngang
C. Đèo Hải Vân
D. Đèo Cù
Nông sản không phải là nông sản nhiệt đới của nước ta?
A. Cây lúa gạo
B. Cây cà phê
C. Cây cao su
D. Cây chè
Nước ta có bao nhiêu con sông có chiều dài trên 10km?
A. 2.000 con sông
B. 2.500 con sông
C. 2.360 con sông
D. 2.700 con sông
Con sông nào không phải sông ngòi Nam Bộ?
A. Sông Tiền
B. Sông Hậu
C. Sông Đà Rằng
D. Sông Sài Gòn
Cửa sông nào không phải cửa sông của sông Cửu Long đổ ra biển Đông?
A. Bát Xát
B. Hàm Luông
C. Tranh Đề
D. Ba Lạt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: