Đăng Nhập
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Quảng Nam?
A. Thừa Thiên - Huế
B. Tp Đà Nẵng
C. Quảng Ngãi
D. Quảng Trị
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Thừa Thiên - Huế?
A. Quảng Trị
B. Quãng Ngãi
C. Quảng Nam
D. Tp Đà Nẵng
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh (thành phố) nào không giáp với tỉnh Quảng Ngãi?
A. Kontum
B. Quảng Nam
C. Tp Đà Nẵng
D. Bình Định
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Kontum?
A. Quảng Nam
B. Bình Định
C. Quảng Ngãi
D. Gia Lai
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Bình Định?
A. Quãng Ngãi
B. Gia Lai
C. Đắc Lắc
D. Phú Yên

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: