Đăng Nhập
Phần đường giành cho người đi bộ giáp nhà của những đường phố?
A. Đông
B. Hè
C. Thu
D. Xuân
Một héc ta bằng 10.000m², nó bằng bao nhiêu a?
A. 10
B. 100
C. 1.000
D. 10.000
1a = 100m²
Trong dãy đồng đẳng hóa học Ankan, các nguyên tố cacbon liên kết như thế nào?
A. C-C
B. C=C
C. C≡C
D. C:C
Trong dãy đồng đẳng hóa học Anken, các nguyên tố cacbon liên kết như thế nào?
A. C:C
B. C-C
C. C=C
D. C≡C
Trong dãy đồng đẳng hóa học Ankin, các nguyên tố cacbon liên kết như thế nào?
A. C=C
B. C-C
C. C≡C
D. C:C

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: