Đăng Nhập
Từ nào sau đây chỉ một loại gió?
A. Tín chỉ
B. Tín dụng
C. Tín phong
D. Tín nhiệm
Đâu là tên một loại bánh?
A. Pa-tê-sô
B. Sô-lô
C. A-ti-sô
D. Sác-lô
Đâu là tên một loại trò chơi?
A. Xích lô
B. Lô tô
C. A-ti-sô
D. Sác lô
Đâu không phải là một trang web chia sẻ dữ liệu?
A. 4Shared
B. MediaFile
C. Twitter
D. RapidShare
Trong tiếng Nhật Tokyo có nghĩa là gì?
A. Kinh đô phía Đông
B. Kinh đô phía Tây
C. Kinh đô phía Nam
D. Kinh đô phía Bắc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: