Đăng Nhập
Câu "Ở đời có ít miệng lưỡi xấu hơn là tai nghe chuyện xấu" thuộc thể loại văn học nào?
A. Danh ngôn
B. Tục ngữ
C. Ca dao
D. Thành ngữ
Câu "Thiên hạ vì lợi mà xô đẩy nhau đi/ Thiên hạ vì tham mà đua nhau chém giết" thuộc thể loại văn học nào?
A. Danh ngôn
B. Tục ngữ
C. Ca dao
D. Thành ngữ
Câu "Ai có ... thì thịnh vượng, ai cậy sức thì suy vong" trong dấu 3 chấm là chữ gì?
A. Tiền
B. Vàng
C. Con
D. Đức
Câu "Không có gì hèn cho bằng khi ta nghĩ bạo mà không dám làm" thuộc thể loại văn học nào?
A. Tục ngữ
B. Danh ngôn
C. Ca dao
D. Thành ngữ
Câu 'Người ta ít hay tán thưởng những cái mà người ta không có' Thuộc thể loại văn học nào?
A. Tục ngữ
B. Danh ngôn
C. Ca dao
D. Thành ngữ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: