Đăng Nhập
Trong Excel, giá trị các ô A1, B1, C1, D1 lần lượt là 12, 10, 25, 17. Hàm =Max(A1:D1) có kết quả là:
A. 12
B. 10
C. 25
D. 17
Trong Excel, lưu tài liệu với 1 tên khác, ta chọn lệnh nào?
A. File - Save As
B. File - Save
C. Nhấp vào chiếc đĩa
D. Ctrl + S
Trong Word, muốn hủy thao tác vừa làm, ta chọn lệnh nào?
A. Redo
B. Undo
C. File - Redo
D. File - Undo
Trong Excel, muốn tìm một chuỗi nằm trong chuỗi khác, ta dùng hàm nào?
A. RANK
B. SUM
C. MIN
D. FIND
Châu lục nào có lượng mưa ít nhất thế giới?
A. Châu Đại Dương
B. Châu Nam Cực
C. Châu Âu
D. Châu Phi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: