Đăng Nhập
Trong phân cấp "Dũng sĩ diệt Mỹ" do cục chính trị giải phóng Miền Nam ban hành năm 1967, Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú đối với bộ đội chủ lực là phải tiêu diệt được bao nhiêu tên Mỹ trở lên?
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
Trong phân cấp "Dũng sĩ diệt Mỹ" do cục chính trị giải phóng Miền Nam ban hành năm 1967, Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú đối với lực lượng du kích là phải tiêu diệt được bao nhiêu tên Mỹ trở lên?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
Sông La Ngà thuộc tỉnh nào
A. Khánh Hòa
B. Bình Thuận
C. Ninh Thuận
D. Đồng Nai
Đâu không phải là một loại nhạc cụ?
A. Đàn kìm
B. Đàn tranh
C. Đàn bầu
D. Đàn hồi
Đâu là một công trình kiến trúc dùng làm nơi tế trời đất trong các triều đại phong kiến?
A. Đàn Nam Giao
B. Đàn Tam Thập Lục
C. Đàn Đoản
D. Đàn Kìm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: