Đăng Nhập
Đâu là một loại thể thơ Đường luật
A. Yết kiến
B. Yết hầu
C. Yết hậu
D. Niêm Yết
Đến tháng 07/2012 Quốc gia nào có cầu có nhịp dây văng dài nhất trên thế giới
A. Nga
B. Mỹ
C. Pháp
D. Nhật Bản
Hồ nào lớn nhất Miền Trung?
A. Hồ Núi Một
B. Hồ Phú Ninh
C. Hồ Than thở
D. Hồ Núi Cốc
Ở Quảng Nam
Hồ nào lớn nhất trong các hồ sau?
A. Baikal
B. Victoria
C. Superior
D. Biển Caspi
Biển Caspi: 371.000; Superior: 31.820; Victoria: 26.828; Baikal:23.010
"Đẻ con chẳng dậy chẳng răn Thà rằng nuôi lợn cho ăn , lấy ...." Từ nào còn thiếu trong câu trên ?
A. Lòng
B. Thịt
C. Lông
D. Duôi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: