Đăng Nhập
Một vật đặc có khối lượng là 8.000g và thể tích là 2dm3. Trọng lượng riêng của chất làm vật này là bao nhiêu?
A. 4N/m3
B. 40N/m3
C. 4.000N/m3
D. 40.000N/m3
Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?
A. Khối lượng riêng tăng
B. Thể tích tăng
C. Khối lượng tăng
D. Thể tích và khối lượng riêng tăng
Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, thứ tự nào đúng?
A. Nhôm - đồng - sắt
B. Sắt - đồng - nhôm
C. Sắt - nhôm - đồng
D. Đồng - nhôm - sắt
Trong các cách sắp xếp các chất lỏng nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, thứ tự nào đúng nhất?
A. Nước - dầu - rượu
B. Nước - rượu - dầu
C. Rượu - dầu - nước
D. Dầu - rượu - nước
Trong các vật dưới đây, vật nào có nguyên tắc hoạt động không dựa trên sự nở vì nhiệt?
A. Nhiệt kế
B. Khinh khí cầu
C. Quả bóng bàn
D. Băng kép

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: