Đăng Nhập
Tổ chức các ban của Mỹ gọi tắt là gì?
A. OAS
B. OECD
C. OAV
D. UN
Tổ chức cộng tác kinh tế và phát triển gọi tắt là gì?
A. EU
B. EFTA
C. LAIA
D. OECD
Liệp Hiệp Quốc gọi tắt là gì?
A. UN
B. GATT
C. IMF
D. UNESCO
Thỏa ước chung về thuế quan và thương mại gọi tắt là gì?
A. GATT
B. IMF
C. OECD
D. OAV
Quỹ tiền tệ quốc tế gọi tắt là gì?
A. IMF
B. WTO
C. WHO
D. NATO

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: