Đăng Nhập
Trùng kiết lị ký sinh ở đâu?
A. Hồng cầu
B. Bạch cầu
C. Tiểu cầu
D. Ruột người
Trùng sốt rét di chuyển bằng bộ phận nào?
A. Roi bơi
B. Vây bơi
C. Không có bộ phận di chuyển
D. Chân giả
Ở loài cá, máu được trao đổi khí qua cơ quan nào?
A. Ruột
B. Gan
C. Mang
D. Thận
Tim loài ếch có mấy ngăn?
A. 2 ngăn
B. 3 ngăn
C. 3 ngăn có vách hụt
D. 4 ngăn
Cóc nhà đi kiếm ăn chủ yếu vào thời gian nào trong ngày?
A. Ban ngày
B. Ban đêm
C. Cả ngày và đêm
D. Chiều và đêm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: