Đăng Nhập
Câu nào có nghĩa là người có tài bắn thiện xạ?
A. Bách niên giai lão
B. Bách bộ xuyên dương
C. Bách nhân bách khẩu
D. Bách gia chư tử
BÁCH BỘ XUYÊN DƯƠNG - BÁCH PHÁT BÁCH TRÚNG
Câu nào có nghĩa là dùng tài ăn nói để kiếm ăn?
A. Bán lợi mua danh
B. Bán phấn buôn hoa
C. Bán sấp bán ngữa
D. Bán miệng nuôi thân
Câu nào có nghĩa là kẻ làm nghề mại dâm?
A. Bán mồm nuôi miệng
B. Bán lợi mua danh
C. Bán phấn buôn hương
D. Bán sống bán chết
Câu nào có nghĩa là bọn buôn người, chứa gái điếm?
A. Bán thỏ buôn hùm
B. Bán thịt buôn người
C. Bán thế nhân duyên
D. Bán trời không văn tự
Câu nào có nghĩa là kẻ làm đĩ để kiếm sống?
A. Bán tống bán táng
B. Bán thế nhân duyên
C. Bán tước mua quan
D. Bán trôn nuôi miệng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122404
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: