Đăng Nhập
Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ tiến hành vào năm nào?
A. 1946
B. 1954
C. 1961
D. 1975
Tên hiệu của đại thi hào dân tộc Nguyễn Trãi?
A. Ức Trai
B. Tố Như
C. Bình Ngô
D. Bất Quy
Tên 'Hà Nội' của thủ đô nước ta có từ năm nào?
A. 1831
B. 1888
C. 1913
D. 1945
Để đo chiều cao của 1 ngọn núi, người ta dùng dụng cụ gì?
A. Nhiệt kế
B. Gia tốc kế
C. Khí áp kế
D. La bàn
Một bộ cờ vua có bao nhiêu loại quân?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: