Đăng Nhập
Thành ngữ có câu: "Có chí làm quan, có gan ..."
A. Làm càn
B. Làm phách
C. Làm giàu
D. Làm lớn
Từ nào sau đây không cùng nhóm với các từ còn lại?
A. Good morning
B. Thankyou
C. Hello
D. Good afternoon
Từ nào sau đây không cùng nhóm với các từ còn lại?
A. Green
B. Red
C. Blue
D. Flower
Từ nào sau đây không cùng nhóm với các từ còn lại?
A. Doctor
B. Teacher
C. Book
D. Student
Từ nào sau đây không cùng nhóm với các từ còn lại?
A. Orange
B. Go
C. Visit
D. Play

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: