Đăng Nhập
Lịch sử ghi lại: mùa xuân năm 987, lần đầu tiên vua Lê Đại Hành đích thân vua xuống đi cày ruộng tại xã nào của tỉnh Hà Nam ngày nay?
A. Châu Sơn
B. Đọi Sơn
C. Yên Nam
D. Yên Bắc
Hết tiền người ta thường gọi vui là gì?
A. Cháy áo
B. Cháy quần
C. Cháy túi
D. Cháy nắng
Theo quy định của Luật PCCC hằng năm ngày nào sau đây là “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”?
A. Ngày 5/5
B. Ngày 19/8
C. Ngày 04/10
D. Ngày 05/10
Thông tư 04/2004/TT-BCA quy định khi tiến hành kiểm tra định kỳ về PC&CC phải thông báo trước mấy ngày?
A. Không Thông Báo
B. 1 Ngày
C. 2 Ngày
D. 3 Ngày
Làm theo người khác một cách vô ý thức gọi là gì?
A. A dua
B. Ya ua
C. Già nua
D. Bắt chước

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: