Đăng Nhập
Tác phẩm được coi là "Bản tuyên ngôn đọc lập đầu tiên" của nước Việt Nam?
A. Bình Ngô đại cáo
B. Nam quốc sơn hà
C. Thuật hoài
D. Chiêu hồn nước
Từ nào sau đây chỉ số nhiều?
A. Tôi
B. Nó
C. Anh
D. Họ
Bác sĩ chữa bệnh về Răng gọi là gì?
A. Y sĩ
B. Nha sĩ
C. Quân sĩ
D. Thi Sĩ
Con gì .... xe cát biển Đông?
A. Ốc vàng
B. Dã tràng
C. Cua gạch
D. Nghêu
Trần Kế Xương nổi tiếng với bài thơ nào sau đây?
A. Sông Lấp
B. Sông Quê
C. Sông Chảy
D. Sông Trôi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: