logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, kim loại nào đứng ngay trước "Kali"?

A. Natri

B. Bari

C. Vàng

D. Không có

K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au

2. Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, kim loại nào đứng ngay trước "Natri"?

A. Bari

B. Kali

C. Magie

D. Nhôm

K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au

3. Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, kim loại nào đứng ngay trước "Natri"?

A. Bari

B. Kali

C. Magie

D. Nhôm

K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au

4. Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, kim loại nào đứng ngay trước "Bari"?

A. Kali

B. Canxi

C. Natri

D. Kẽm

K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au

5. Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, kim loại nào đứng ngay trước "Bari"?

A. Kali

B. Canxi

C. Natri

D. Kẽm

K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: