Đăng Nhập
Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, kim loại nào đứng ngay trước "Kali"?
A. Natri
B. Bari
C. Vàng
D. Không có
K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, kim loại nào đứng ngay trước "Natri"?
A. Bari
B. Kali
C. Magie
D. Nhôm
K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, kim loại nào đứng ngay trước "Natri"?
A. Bari
B. Kali
C. Magie
D. Nhôm
K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, kim loại nào đứng ngay trước "Bari"?
A. Kali
B. Canxi
C. Natri
D. Kẽm
K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, kim loại nào đứng ngay trước "Bari"?
A. Kali
B. Canxi
C. Natri
D. Kẽm
K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: