Đăng Nhập
Dân số ở đới nóng chiếm bao nhiêu phân trăm dân số thế giới?
A. Gần 50%
B. Hơn 35%
C. 40%
D. Khoảng 60%
Tỉ lệ dân thành thị ở châu Âu là khoảng bao nhiêu phần trăm?
A. 60%
B. 75%
C. 85%
D. 90%
Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào sau đây?
A. Môn-gô-lô-ít
B. Nê-grô-ít
C. Ơ-rô-pê-ô-ít
D. Nê-grô-it, Ơ-rô-pê-ô-ít
Tỉ lệ dân thành thị ở châu Đại Dương là:
A. 80%
B. 50%
C. 69%
D. 45%
Châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới là châu lục nào?
A. Châu Đại Dương
B. Châu Âu
C. Châu Mĩ
D. Châu Phi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: