Đăng Nhập
Loại lipit nào dưới đây có vai trò bảo vệ tế bào?
A. Bilayer
B. Dầu thực vật
C. Stêroit
D. Mỡ động vật
Các tế bào đều được bao bọc bởi một tấm áo ngoài gọi là màng tế bào. Màng tế bào bao gồm 2 phần: hydrophilic (ưa nước) và hydrophobic (kị nước). Phần ngoài bao bọc tế bào chính là lipid bilayer, bảo vệ tế bào bên trong và đóng một vai trò chủ yếu trong việc bảo vệ tế bào.
Phân tử protein cấu tạo từ chuỗi:
A. Cơ bản
B. Polipeptit
C. Nuclêoxom
D. Pôlinuclêotit
Cấu trúc của phân tử prôtêin có thể bị biến tính bởi:
A. Nước
B. Nhiệt độ
C. Cacbonnic
D. Oxi
Đóng gói, chế biến và phân phối sản phẩm là chức năng của:
A. Lục lạp
B. Ty thể
C. Bộ máy golgi
D. Lưới nội chất
Hình thức sinh sản nào không có ở vi khuẩn?
A. Phân đôi
B. Nẩy chồi
C. Bảo tử vô tính
D. Bảo tử hữu tính

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: