logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Loại lipit nào dưới đây có vai trò bảo vệ tế bào?

A. Bilayer

B. Dầu thực vật

C. Stêroit

D. Mỡ động vật

Các tế bào đều được bao bọc bởi một tấm áo ngoài gọi là màng tế bào. Màng tế bào bao gồm 2 phần: hydrophilic (ưa nước) và hydrophobic (kị nước). Phần ngoài bao bọc tế bào chính là lipid bilayer, bảo vệ tế bào bên trong và đóng một vai trò chủ yếu trong việc bảo vệ tế bào.

2. Phân tử protein cấu tạo từ chuỗi:

A. Cơ bản

B. Polipeptit

C. Nuclêoxom

D. Pôlinuclêotit

3. Cấu trúc của phân tử prôtêin có thể bị biến tính bởi:

A. Nước

B. Nhiệt độ

C. Cacbonnic

D. Oxi

4. Đóng gói, chế biến và phân phối sản phẩm là chức năng của:

A. Lục lạp

B. Ty thể

C. Bộ máy golgi

D. Lưới nội chất

5. Hình thức sinh sản nào không có ở vi khuẩn?

A. Phân đôi

B. Nẩy chồi

C. Bảo tử vô tính

D. Bảo tử hữu tính

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: