Đăng Nhập
Từ nào sau đây là viết tắt của máy rút tiền tự động?
A. AMT
B. ATM
C. TIM
D. ADB
Bạn có biết www ra đời vào năm nào?
A. 1995
B. 1990
C. 1985
D. 1981
Bạn có biết nguồn gốc của nước hoa?
A. Ả Rập
B. Ai Cập
C. Mỹ
D. Anh
Tiểu thuyết 'Nghìn lẽ một đêm' của quốc gia nào?
A. Ả Rập
B. Hy Lạp
C. Ai Cập
D. Iraq
Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là gì?
A. Prôtêin
B. Axit nuclêic
C. Prôtêin và axit nuclêic
D. Carbon hydrat

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: