Đăng Nhập
"Ai làm cho bướm lìa hoa, cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng" thuộc thể loại văn học nào?
A. Ca dao
B. Thành ngữ
C. Danh ngôn
D. Tục ngữ
"Ai làm Nam Bắc phân kỳ, cho hai giòng lệ đầm đìa nhớ thương" thuộc thể loại văn học nào?
A. Ca dao
B. Thành ngữ
C. Danh ngôn
D. Tục ngữ
"Ai nhứt thì tôi đứng nhì, ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba" thuộc thể loại văn học nào?
A. Ca dao
B. Thành ngữ
C. Danh ngôn
D. Tục ngữ
"Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần" thuộc thể loại văn học nào?
A. Ca dao
B. Thành ngữ
C. Danh ngôn
D. Tục ngữ
'Ai ơi ở chí cho bền, dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai' thuộc thể loại văn học nào?
A. Thành ngữ
B. Ca dao
C. Danh ngôn
D. Tục ngữ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: