Đăng Nhập
Người chuyên dụ dỗ, bắt nạt trẻ em đem bán gọi là gì?
A. Ông kẹ
B. Mẹ mìn
C. Ba bị
D. Ma lanh
Sông Mê Công trên lãnh thổ Trung Quốc có tên là gì?
A. Kỳ Cùng
B. Lan Thương
C. Bắc Cuông
D. Lũng Pô
Sông Tiền có mấy cửa đổ ra biển?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
6 cửa là: Đại, Tiểu, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên và Cung Hầu)
Sông Hậu có đổ ra biển bằng mấy cửa?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
có 3 cửa là: Định An, Bát Xắc và Tranh Đề
Tác phẩm tranh sơn mài "Thiếu nữ bên cây phù dung" là của tác giả nào?
A. Lê Phổ
B. Nguyễn Phan Chánh
C. Tô Ngọc Vân
D. Nguyễn Gia Trí

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: