Đăng Nhập
'Feb' trong tiếng Anh là tháng mấy trong năm?
A. Tháng 12
B. Tháng 9
C. Tháng 7
D. Tháng 2
'Mar' trong tiếng Anh là tháng mấy trong năm?
A. Tháng 2
B. Tháng 4
C. Tháng 3
D. Tháng 1
'Jun' trong tiếng Anh là tháng mấy trong năm?
A. Tháng 8
B. Tháng 7
C. Tháng 6
D. Tháng 5
'Aug' trong tiếng Anh là tháng mấy trong năm?
A. Tháng 12
B. Tháng 10
C. Tháng 8
D. Tháng 6
'Sep' trong tiếng Anh là tháng mấy trong năm?
A. Tháng 8
B. Tháng 12
C. Tháng 2
D. Tháng 9

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: