Đăng Nhập
Điền tiếp vào chỗ trống "Đêm tháng...chưa nằm đã sáng"
A. Hai
B. Ba
C. Năm
D. Sáu
Điền tiếp vào chỗ trống "Ngày tháng ... chưa cười đã tối"
A. Hai
B. Ba
C. Năm
D. Mười
Điền tiếp vào chỗ trống "Rét tháng ... bà già chết cóng"
A. Hai
B. Ba
C. Năm
D. Bảy
Điền tiếp vào chỗ trống "Chớp đông nháy nháy ...gáy thì mưa"
A. Chim
B. Gà
C. Ngan
D. Vịt
Điền tiếp vào chỗ trống "Mưa tháng ... hoa đất"
A. Hai
B. Ba
C. Tư
D. Năm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: