Đăng Nhập
Theo lịch sử Trung Quốc sau nhà Tần là nhà gì?
A. Nhà Tấn
B. Nhà Hán
C. Nhà Thục
D. Nhà Tống
là triều đại thứ hai của Trung Quốc, triều đại trước đó là nhà Tần (221-207 TCN)
Theo lịch sử Trung Quốc sau nhà Tần là nhà gì?
A. Nhà Tấn
B. Nhà Hán
C. Nhà Thục
D. Nhà Tống
là triều đại thứ hai của Trung Quốc, triều đại trước đó là nhà Tần (221-207 TCN)
Theo lịch sử Trung Quốc sau nhà Tần là nhà gì?
A. Nhà Tấn
B. Nhà Hán
C. Nhà Thục
D. Nhà Tống
là triều đại thứ hai của Trung Quốc, triều đại trước đó là nhà Tần (221-207 TCN)
Theo lịch sử Trung Quốc, sau khi Nhà Tống sụp đổ, nhà nào cai trị?
A. Nhà Đường
B. Nhà Minh
C. Nhà Nguyên
D. Nhà Hán
Nhà Nguyên quốc hiệu là Đại Nguyên, là một quốc gia do người Mông Cổ sáng lập tồn tại chính thức từ 1271 đến 1368, cũng thỉnh thoảng được gọi là nhà Nguyên Mông. Trong lịch sử Trung Quốc, nó nối tiếp sau nhà Tống (960-1279) và trước nhà Minh.
Theo lịch sử Trung Quốc, Nhà nào cai trị trước Nhà Minh?
A. Nhà Hán
B. Nhà Thanh
C. Nhà Thục
D. Nhà Tống
Nhà Nguyên quốc hiệu là Đại Nguyên, là một quốc gia do người Mông Cổ sáng lập tồn tại chính thức từ 1271 đến 1368, cũng thỉnh thoảng được gọi là nhà Nguyên Mông. Trong lịch sử Trung Quốc, nó nối tiếp sau nhà Tống (960-1279) và trước nhà Minh.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: