Đăng Nhập
Trong các quả sau đây, quả nào chua nhất?
A. Quả cam
B. Quả mận
C. Quả ớt
D. Quả chanh
Trong các quả sau đây, quả nào to hơn các quả còn lại?
A. Quả mận
B. Quả xoài
C. Quả bưởi
D. Quả hạnh
Quốc kỳ của Hoa Kỳ có 50 ngôi sao, những ngôi sao này để biểu tượng cho:
A. 50 thành phố
B. 50 bang
C. 50 dân tộc
D. 50 tỉnh
Sinh vật nào sau đây được gọi là vi khuẩn?
A. Giun
B. Gián
C. Rít
D. Sán
Môi trường chân không là môi trường không có thứ gì?
A. Ánh sáng
B. Điện
C. Không khí
D. Lực hấp dẫn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: