Đăng Nhập
Ai đỗ khoa thi Minh kinh bác học đầu tiên ở Việt Nam được mở ra dưới thời nhà Lý năm 1075?
A. Mạc Hiển Tích
B. Bùi Quốc Khái
C. Lê Văn Thịnh
D. Trương Hanh
Các khoa thi tiến sĩ nho học đầu tiên có tên là khoa thi Minh kinh bác học. Khoa thi Minh kinh bác học đầu tiên được mở ra dưới thời nhà Lý năm 1075, người đỗ đầu khoa thi này là Lê Văn Thịnh. Đến thời nhà Trần, theo Đại Việt Sử ký Toàn thư thì trong các năm 1232, 1239 có mở các kỳ thi Thái học sinh (tên gọi các khoa thi tiến sĩ nho học dưới triều nhà Trần và nhà Hồ).
Các biện pháp nào phòng trừ sâu hại và cỏ dại nào thân thiện với môi trường?
A. Biện pháp hóa học
B. Biện pháp vật lí
C. Biện pháp thủ công
D. Biện pháp sinh học
Phân Kali thường tập trung ở phần nào của cây trồng?
A. Hạt và rễ
B. Thân và lá
C. Chồi và ngọn
D. Rễ và thân
Giải thích Kali tham gia vào quá trình quang hợp và điều khiển sự hút nước của cây nên thường tập trung ở thân và lá.
Một ha đất canh tác gồm 3000 tấn đất, tỷ lệ mùn 2.5%, hệ số khoáng hóa 1.7%. Hỏi lượng mùn bị khoáng hóa là bao nhiêu?
A. 1200kg/ha/năm
B. 1500kg/ha/năm
C. 1700kg/ha/năm
D. 1275kg/ha/năm
Lượng mùn bị khoáng hóa = (số tấn đất/ha* tỷ lệ mùn*hệ số khoáng hóa)Áp dụng công thức ta có: 3000*(2.5/100)*(1.7/100)= 1275kg/ha/năm
Để cây trồng không bị chai với đất người ta áp dụng phương pháp nào sau đây?
A. Thâm canh
B. Quảng canh
C. Xen canh
D. Luân canh
Giải thích. Khi trồng một loại cây trên một vùng đất lâu năn cây trồng đã lấy đi hết một số lượng phân bón cần thiết của đất nếu tiếp tục trồng sẽ không mang lại hiệu quả người ta thường xen thay đổi cây trồng một vài vụ rồi mới trồng cây trở lại để trả lại cho đất một số dưỡng chất cần thiết.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: