Đăng Nhập
Người hay đi làm môi giới các dịch vụ gọi là gì?
A. Gà
B. Cò
C. Vịt
D. Chân gỗ
Là một giống lợn nhỏ được lai giữa lợn nhà và lợn rừng phát xuất từ miền Trung khoản 10kg được gọi là heo gì?
A. Heo mọi
B. Heo rợ
C. Lợn Ba Xuyên
D. heo móng cái
Lợn cái nuôi để sản xuất lợn con gọi là?
A. Lợn hạch
B. Lợn nái
C. Lợn lòi
D. Heo nọc
Lợn cái nuôi để sản xuất lợn con, nhưng đã già gọi là gì?
A. Lợn ỷ
B. Lợn hạch
C. Lợn sề
D. Heo nọc
Lợn đực đã thiến gọi là:
A. Lợn sề
B. Lợn hạch
C. Lợn thái giám
D. Heo nọc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: