Đăng Nhập
'Nhà sạch thì mát, ... sạch thì ngon'?
A. Bát
B. Chén
C. Đũa
D. Muỗng
Câu "Ăn cơm lừa thóc, ăn cóc bỏ ..." gì?
A. Da
B. Xương
C. Gan
D. Đầu
Câu 'Ăn cơm thiên hạ' thuộc thể loại văn học nào?
A. Tục ngữ
B. Thành ngữ
C. Ca dao
D. Danh ngôn
Câu 'Ăn không ngồi...' gì?
A. Có
B. Đó
C. Rồi
D. Lê
Có câu "Ăn miếng trả ...." gì?
A. Đũa
B. Tiền
C. Miếng
D. Thù

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: