Đăng Nhập
Maiko là người học nghề geisha14 Christopher Columbus được sinh ra tại nước nào?
A. Anh
B. Italy
C. Pháp
D. Đức
Bạn cho biết vua Lê nào được lịch sử tôn làm anh hùng?
A. Lê Hiền Tông
B. Lê Chiêu Tông
C. Lê Thái Tổ
D. Lê Thánh Tông
Bạn cho biết Vua Lê nào có tên tuổi rực rỡ nhất trong thời kỳ trị nước?
A. Lê Hiền Tông
B. Lê Thái Tổ
C. Lê Thánh Tông
D. Lê Nhân Tông
Bạn cho biết bức họa 'Bữa ăn tối cuối cùng' là của danh họa nào?
A. Pablo Picasso
B. Leonardo da Vinci
C. Vincent van Gogh
D. Walt Disney
Bức tượng bà đầm xòe là tên người dân Hà Nội thường gọi một bản sao của tượng nào?
A. Tượng Vệ nữ thành Milo
B. Thần Hera
C. Nữ thần tự do
D. Thần Gaia

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: