Đăng Nhập
Người con gái quận Cửu Chân, họp quân trong núi, đánh phá thành ấp..." là câu nói về nhân vật nào?
A. Bà Triệu
B. Trưng Trắc
C. Trưng Nhị
D. Bùi thị Xuân
Thành phố nào từng là cố đô của nước cộng hòa Pakistan?
A. Islamabad
B. Lahore
C. Peshawar
D. Karachi
Đâu là tên loại rượu truyền thống của đồng bào Tây Nguyên?
A. Rượu ống
B. Rượu que
C. Rượu vòi
D. Rượu cần
Con vật nào sau đây không có mai?
A. Rùa
B. Ba ba
C. Đồi mồi
D. Tắt kè
Từ nào còn thiếu trong câu "Cóc mò ... xơi"?
A. Gà
B. Cò
C. Ma
D. Chuột

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: