Đăng Nhập
Vườn quốc gia Kon ka Kinh nằm ở tỉnh nào
A. Kon Tum
B. Gia Lai
C. Dak Lak
D. Dak Nông
Vườn quốc gia Bến En nằm ở tỉnh nào?
A. Thanh Hóa
B. Nghệ An
C. Quảng Bình
D. Hòa Bình
Từ nào còn thiếu trong câu sau "Cá... dắm đuối vì con"?
A. Chép
B. Trôi
C. Chuối
D. Chim
Phần xương nhô lên ở cổ chân có tên là gì?
A. Mắt mèo
B. Mắt cá
C. Mắt bọ
D. Mắt bồ câu
Chữ "trung" trong từ nào sau đây có nghĩa là "ở giữa"?
A. Trung thu
B. Trung thành
C. Trung hiếu
D. Trung kiên

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: