Đăng Nhập
Mùa lũ của sông ngòi Nam Bộ từ thời gian nào?
A. Từ 5 đến tháng 10
B. Từ 6 đến tháng 10
C. Từ 7 đến tháng 11
D. Từ 9 đến tháng 12
Đèo Hải Vân thuộc vùng núi nào?
A. Đông Bắc
B. Trường Sơn Bắc
C. Tây Bắc
D. Trường Sơn Nam
Trong âm nhạc, hóa biểu có 2 dấu thăng gồm những âm nào thăng?
A. Pha thăng, Rê thăng
B. Pha thăng, Đô thăng
C. Đô thăng, Pha thăng
D. Đô thăng, Rê thăng
Nhạc sĩ Trần Hoàn là tác giả bài hát nào?
A. Một mùa xuân nho nhỏ
B. Bóng cây Kơ-nia
C. Mùa thu ngày khai trường
D. Tuổi hồng
Nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam là nhạc cụ nào?
A. Trống
B. Cồng, chiêng
C. Đàn t'rưng
D. Đàn đá

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: