logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Mùa lũ của sông ngòi Nam Bộ từ thời gian nào?

A. Từ 5 đến tháng 10

B. Từ 6 đến tháng 10

C. Từ 7 đến tháng 11

D. Từ 9 đến tháng 12

2. Đèo Hải Vân thuộc vùng núi nào?

A. Đông Bắc

B. Trường Sơn Bắc

C. Tây Bắc

D. Trường Sơn Nam

3. Trong âm nhạc, hóa biểu có 2 dấu thăng gồm những âm nào thăng?

A. Pha thăng, Rê thăng

B. Pha thăng, Đô thăng

C. Đô thăng, Pha thăng

D. Đô thăng, Rê thăng

4. Nhạc sĩ Trần Hoàn là tác giả bài hát nào?

A. Một mùa xuân nho nhỏ

B. Bóng cây Kơ-nia

C. Mùa thu ngày khai trường

D. Tuổi hồng

5. Nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam là nhạc cụ nào?

A. Trống

B. Cồng, chiêng

C. Đàn t'rưng

D. Đàn đá

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: