Đăng Nhập
Môn võ Muay Thái được người phương tây ví với môn thể thao nào sau đây?
A. Judo
B. Boxsing
C. Vật
D. Đấu kiếm
Trận đánh Bồ Đằng đánh dấu thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn trước quân giặc của triều nào?
A. Tống
B. Thanh
C. Minh
D. Đường
Nhà thơ nào sau đây không nằm trong bút nhóm "Bàn thành tứ hữu"?
A. Quách Tấn
B. Chế Lan Viên
C. Yến Lan
D. Tế Hanh
Đâu là tên một loại hoa?
A. 8 giờ
B. 9 giờ
C. 10 giờ
D. 11 giờ
Không có loại lạc đà nào sau đây?
A. lạc đà không bướu
B. lạc đà một bướu
C. lạc đà hai bướu
D. lạc đà bốn bướu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: