logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Dãy nào sao đây không được xếp theo quy luật tính kim loại tăng dần?

A. Li, Na, K, Rb

B. F, Cl, Br, I

C. Al, Mg, Na, K

D. B, C, N, O

2. Sắp xếp các kim loại Na, Mg, Al, K theo quy luật tính kim loại giảm dần:

A. Na, Mg, Al, K

B. K, Na, Mg, Al

C. Al, Mg, Na, K

D. Na, K, Mg, Al

3. Nguyên tố phi kim nào mạnh nhất?

A. Oxi

B. Flo

C. Clo

D. Nitơ

4. Nguyên tố nào có tính chất hóa học như Canxi?

A. Na

B. K

C. Ba

D. Al

Bari cùng nhóm với Canxi, theo hàng dọc trong bảng hệ thống tuần hoàn

5. Cặp nguyên tố hóa học nào sau đây có tính chất hóa học giống nhau nhất?

A. Na - Mg

B. Na - K

C. K - Ag

D. Mg - Al

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: