Đăng Nhập
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thành ngữ "thực thiểu sự phồn" - ăn ít mà làm sao sống được, xuất phát từ câu nói của ai?
A. Tư Mã Ý
B. Tôn Tử
C. Chu Nguyên Chương
D. Khổng Tử
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, để phê bình Gia Cát Lượng ăn ít mà làm việc nhiều. Tư Mã Ý nói:"Gia Cát Khổng Minh ăn ít mà làm việc nhiều quá như vậy, thì làm sao mà sống lâu được.
Olympic mùa hè 2012 là lần thứ mấy nước Anh là chủ nhà của 1 kì olympic?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Nước Anh tổ chức Olympic vào các năm 1908,1948,2012
"Thiếu tháng tám mất hoa ngư / Thiếu tháng tư mất hoa ..." là hoa gì?
A. Cà
B. Cốc
C. Đổ
D. Bắp
“Thiếu tháng hai mất cà, Thiếu tháng ba mất đỗ, Thiếu tháng tám mất hoa ngư, Thiếu tháng tư mất hoa cốc”.
Trẻ mới sinh ra có hiện tượng khóc "dạ đề" là do nguyên nhân chủ yếu?
A. Thiếu Sửa
B. Thiếu Sắc
C. Thiếu Vitamin D
D. Thiếu Canxi
'dạ đề ' là hiện tượng trẻ khóc nhiều từ chập tối đến gần sáng mới thôi.hiện tượng này kéo dài khoảng 2-3 tháng ở trẻ em bị thiếu canxi từ trong bụng mẹ
Đâu là tên một loại bánh?
A. Bánh á
B. Bánh â
C. Bánh ơ
D. Bánh ú

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: